Kontakt:

Obecný úrad Bukovce
Bukovce č. 79
090 22 Bukovce

 

Tel: 054 / 749 32 15
www.bukovce.ocu.sk
obecbukovce@gmail.com

 

IČO: 00 330353
Dexia, a.s.
Č. ú. 3628657001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Zápisnica + uznesenie.
  Zápisnica + uznesenie zo dňa 25.09.2015.
 2. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  konaného dňa 26.02.2016
 3. Uznesenie č. 01 zo dňa 26.02.2016
  Obecného zastupiteľstva obce Bukovce.
 4. Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie obce č.01/2016
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob.stav.od.
 5. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  č.02/2016
 6. Uznesenie č.02 zo dňa 29.04.2016
 7. Zápisnica z tretieho zasadnutia OcZ.
  konaného dňa 08.07.2016
 8. Uznesenie č. 03 zo dňa 08.07.2016
  Obecného zastupiteľstva.
 9. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  konaného dňa 14.09.2016
 10. Uznesenie č. 04 zo dňa 13.09.2016
 11. Zápisnica + uznesenie zo zasadnutia obecného
  zastupiteľstva zo dňa 11.11.2016.
 12. Správa audítora 2015.
 13. Oznámenie o začatí konania
  výrub drevín.
 14. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  konaného dňa 10.02.2017.
 15. Uznesenie č. 01 zo dňa 10.02.2017
 16. VZN č. 01/2013 - o financovaní materských škôl
  a školských zariadení na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti.
 17. VZN č. 01/2015 o miestnych daniach, o miestnom poplatku
  za komunálne odpady, drobné stavebné odpady
 18. VZN č. 01/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi
  a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
 19. VZN č. 04/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
 20. VZN č. 02/2015 - o plnení povinnej školskej dochádzky a o určení
  výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia.
 21. VZN č. 03/2011 - o správnych poplatkoch za úkony vykonávané OU
  a prenájme majetku obce.
 22. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  zo dňa 21.04.2017
 23. Uznesenie č. 02/2017
  zo dňa 21.04.2017
 24. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  zo dňa 12.06.2017.
 25. Uznesenie č. 03/2017
  zo dňa 12.06.2017
 26. Záverečný účet obce 2016.
 27. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  konaného dňa 23.06.2017.
 28. Uznesenie č. 04/2017
  zo dňa 23.06.2017.
 29. Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia
  zo dňa 07.08.2017.
 30. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
  konaného dňa 07.08.2017.
 31. Zápisnica
  zo zasadnutia OcZ.
 32. Uznesenie
  zo zasadnutia OcZ.
 33. Zápisnica
  zo zasadnutia OcZ.
 34. Uznesenie
  zo zasadnutia OcZ.
 35. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
  zo dňa 16.11.2017
 36. Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia
  zo dňa 16.11.2017.
 37. Zápisnica zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 24.11.2017
 38. Uznesenie zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 24.11.2017.
 39. Zápisnica zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 02.03.2018
 40. Uznesenie zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 02.03.2018.
 41. Zápisnica zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 27.04.2018.
 42. Uznesenie zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 27.04.2018.
 43. Zápisnica zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 14.06.2018.
 44. Uznesenie zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 14.06.2018.
 45. Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2018 o plnení
  povinnej škols. dochádzky - výška dotácie na žiaka.
 46. Zápisnica zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 06.08.2018
 47. Uznesenie zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 06.08.2018.
 48. Zápisnica zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 07.09.2018
 49. Uznesenie zo zasadnutia
  OcZ zo dňa 07.09.2018
 50. Oznam o prevzatí písomnosti
  Čapľa Tomáš
< 1 2 >