Kontakt:

Obecný úrad Bukovce
Bukovce č. 79
090 22 Bukovce

 

Tel: 054 / 749 32 15
www.bukovce.ocu.sk
obecbukovce@gmail.com

 

IČO: 00 330353
Dexia, a.s.
Č. ú. 3628657001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Krátkodobé skupinové úrazové poistenie
 2. Mandátna zmluva
 3. Zmluva o dielo
 4. Návrh majiteľa účtu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby e-Banka
 5. Zmluva VVS.a.s Svidník
  Dodávka vody
 6. Zmluva audit
 7. Zmluva o dielo
 8. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
  Poskytnutie služby Vypracovanie a implementácia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Regenerácia centra obce Bukovce“ z Regionálneho operačného programu – opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel – samostatne dopytované projekty“
 9. Zmluva č. 387/2012/ORHC
 10. ZMLUVA O DIELO č. 02 / 2012
 11. RWE-Zmluva o združenej dodávke plynu
  strana 1.
 12. Zmluva o združenej dodávke plynu - RWE
  strana č. 2
 13. Zmluva o združenje dodávke plynu - RWE
  strana č. 3
 14. Nájomná zmluva
  č. 14-4300/3000NZ/2013
 15. Poistná Zmluva
  Číslo návrhu PZ: 123-701268-5
 16. Zmluva o dielo.
 17. Zmluva o poskytnutí podpory - Kanalizácia a ČOV Bukovce
  Zmluva o poskytnutí podpory-Kanalizácia a ČOV
 18. Zmluva o dielo.
  Doplnok č. 1 k zmluve o dielo č. 12/2010
 19. Nájomná zmluva D1/03/49330/13/44
  1308/2013-PR
 20. zmluva CEZ UVSR-7802014
 21. zmluva 2930012014
 22. zmluva 1620142340
 23. Rekonštrukcia lávky po povodniach.
  Rekonštrukcia lávky po povodniach.
 24. Zmluva o dielo - obnova vojnových hrobov z 1.sv.vojny
  Zmluva o dielo - obnova vojnových hrobov z 1.sv. vojny
 25. Zmluva o prenájme-vzdelávanie
  Zmluva o prenájme-vzdelávanie
 26. Zmluva o dielo - Ing. Anton Pavúk
 27. Zmluva o poskytnutí služieb.
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.
 28. Rekonštrukcia Domu smútku - Ramcova dohoda
 29. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu.
  Zmluva o dielo č.15/064.
 30. Zmluva o dielo zo dňa 10.08.2015
  FEDEST s.r.o. Zlatá Baňa 110
 31. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.
  NATUR-PACK, a.s. a Bukovce.
 32. Zmluva o dielo.
  FA HUNTER - IGOR TIMKO.
 33. Zmluva o dielo.
  Na služby externého manažmentu-15/197.
 34. Nájomná zmluva - Viera Gojdičová Bukovce 64.
  Prenájom Domu kultúry - kuchyňa, sklad.
 35. Nájomná zmluva č. 03911/2015-PNZ-P41253/15.00
  Slovenský pozemkový fond.
 36. Zmluva o dielo na vypracovanie projektu.
  BeLvi, s.r.o. Jesenského 25, Košice
 37. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  na činnosť voľného času-Arcibiskupstvo Košice
 38. Zmluva o dielo 122010.
  Oprava šatní na futbalovom ihrisku.
 39. Zmluva o výpožičke nebytových priestorov.
  OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie.
 40. Zmluva o výpožičke nebytových priestorov.
  OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie.
 41. Mandátna zmluva na realizáciu VO.
  Rekonštrukcia OcU Bukovce.
 42. Mandátna zmluva č. 03/2016
  realizácia verejného obstarávania.
 43. Zmluva č. 764467-o poskytnutí dotácie .
  z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
 44. Zmluva o výpožičkr č. KRHZ-PO-433-096/2015
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 45. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-202-009/2016
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 46. Dohoda o skončení nájmu-sklad KD
  Viera Gojdičová Bukovce 64
 47. Zmluva o dielo - plot pri KD
 48. Zmluva o dielo - oprava OcÚ
 49. Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného
  VZN č. 04/2009 z rozpočtu obce.
 50. Kúpno-predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588
  Občianskeho zákonníka.
< 1 2 3 >